Feerko.PL | Sklep

Regulamin Feerko.PLSPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Serwis internetowy działający pod adresem Feerko.pl prowadzony jest przez Marcina Szuksztula wykonującego działalność gospodarczą pod firmą SOHP Marcin Szuksztul wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Redy-Osada 10/3 11-100, NIP: 7431079464, REGON: 360339679, adres poczty elektronicznej (e-mail): sohp(małpa)p2w.pl
 • Serwis internetowy Feerko.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy Feerko.pl, zasady świadczenia tych usług, obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy, tryb postępowania reklamacyjnego, a także warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych.
 • Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu internetowego Feerko.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w Serwisie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 • Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu internetowego pod adresem Feerko.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego pod adresem Feerko.pl użyte są w celach informacyjnych.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

 • KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Użytkownik tworzy Konto po dokonaniu rejestracji na serwerze Gry Online.
 • KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu Internetowego;
 • SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem Feerko.pl
 • USŁUGODAWCA (OPERATOR, SPRZEDAWCA) – Marcin Szuksztul wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SOHP Marcin Szuksztul, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8/7, 11-100 Lidzbark Warmiński, NIP: 7431079464, REGON: 360339679.
 • UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca Konto w Serwisie i korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • KLIENT – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Aplikacji zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 • GRY ONLINE - usługa elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu będąca grą komputerową.
 • APLIKACJA - usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Aplikacje dostępne w Serwisie:
  • Doładowanie portfela
 • WIRTUALNE MONETY - Wirtualna waluta, która może zostać wykorzystana w Grze Online.
 • DOŁADOWANIE PORTFELA - odpłatna Aplikacja dostępna w Serwisie. Użytkownik otrzymuje Wirtualne monety
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Aplikacji ze Sprzedawcą.

§3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • prowadzenie Konta w Serwisie,
  • korzystanie z Gier Online,
  • Zamawianie Aplikacji,
 • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany w dowolnej chwili istniejącej funkcjonalności Serwisu w szczególności poprzez rozbudowę o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników.
 • W związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu (ani jakiejkolwiek jego części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu.

§4 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Gry Online zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Gry Online przez Użytkownika.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie na dodatkowe Aplikacje zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Użytkownika.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości tekstowej lub zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§5 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Aplikacji na warunkach podanych w jej opisie.
 • Cena Aplikacji uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 • Cena Aplikacji uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 • Zamówienia oraz płatności są dokonywane za pośrednictwem Serwisu SMS Premium.
 • Użytkownik korzysta z Serwisu SMS Premium poprzez wysłanie na wskazany numer SMS Premium, Zamówienie w formie wiadomości SMS o odpowiedniej treści.
 • W odpowiedzi na wykonane połączenie telefoniczne odczytywany jest kod dostępu do Zamówionej Aplikacji.
 • Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne tj. operatorów telekomunikacyjnych, z tytułu wysyłania wiadomości SMS, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów.

§6 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą przy wykonywaniu Usług Elektronicznych.
 • Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.
 • Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do podawania rzetelnych oraz prawdziwych informacji.
 • Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 • Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 • Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością.
 • Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług Serwisu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

§8 TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz Aplikacji przez Usługodawcę:
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz Aplikacji za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sohp(małpa)p2w.pl
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§9 WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTONICZNYCH

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym.
  • Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sohp(małpa)p2w.pl
  • Usługodawca może zablokować Konto Użytkownika, a nawet wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik:
   • narusza Regulamin,
   • dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu,
   • działa na szkodę Usługodawcy lub
   • poda nieprawdziwe dane lub nie zaktualizuje niezwłocznie zmiany podanych danych odpowiednio do stanu faktycznego,
   • dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu lub dokonuje innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu lub
   • wykonuje czynności niezgodne z prawem.
  • Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu z natychmiastowym skutkiem rozwiązującym w przypadkach określonych w pkt. 1.3. niniejszego rozdziału.
  • Usługodawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  • Oświadczenie woli Usługodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu dla swej ważności wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej i winno być przesłane odpowiednio na adres Użytkownika lub adres elektroniczny Użytkownika podany w danych kontaktowych.
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 • Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 • Wszelkie spory między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 • Sądowe rozstrzyganie sporów:
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.